Luovan kirjoittamisen paja

Tällä sivulla käydään mahdollisimman kattavasti läpi pajan toteutukseen liittyviä asioita. Työkalut ja Materiaalipankki -linkin takaa löydät vielä syvempää tietoa menetelmistä ja niiden taustoista.
Tavoitteena on, että onnistut!
Ryhmäkoko

3–12 henkilöä

Kesto

1–10 pajakertaa

Käytännön ohjeet pajan järjestämiseen
1. TYÖPAJAAN VALMISTAUTUMINEN

Työpajan valmistelu on parasta aloittaa nuorten kanssa toimivan yhteistyökumppanin hankkimisella.

 

Yhteistyökumppanille on hyvä pitää menetelmän ja työpajan kattava esittely.

 

1. Yhteistyösuhteen muodostumisen jälkeen on vuorossa toiminnan suunnittelu ja valmistelu yhdessä yhteistyökumppanin kanssa.

  • keskustelu työpajan tavoitteista
  • aikataulun laatiminen
  • tilojen varaaminen
  • ryhmään tutustuminen, jos mahdollista

2. Pajatapaamisten toiminnan yksityiskohtainen suunnittelu, aikataulutus ja vastuunjako työpajan ohjaajaryhmän kesken yhteistyökumppanin edustajien kanssa keskustellen.

 

3. Välineiden ja tarpeistojen kartoitus.

Kohderyhmän tavoittaminen voi olla hyvin haastavaa.

 

Paja kannattaa toteuttaa yhteistyössä kohderyhmän parissa jo toimivan tahon kanssa.

 

Yhteistyökumppani onkin erittäin tärkeässä roolissa kohderyhmän tavoittamisessa.
2. pajan kulku

Tutustumisvaiheessa kannattaa käyttää paljon kuvallista materiaalia, kuten kuvakortteja ja keskittyä positiivisen materiaalin käyttöön. Materiaalipankissa on ryhmän aloitukseen sopivia lämmittely- ja ryhmäytymisharjoituksia.Tehtävien kannattaa olla tarkasti strukturoituja ja riittävän helppoja. Muuten kynnys tekstin kirjoittamisen aloittamiseen voi olla korkea. Musiikin käyttö kirjoittamisen tukena voi rentouttaa. Alussa on tärkeää korostaa, että kirjoitetun tekstin jakaminen on aina täysin vapaaehtoista eikä kirjoittamisen tavoitteena ole tuottaa kaunokirjallisesti korkeatasoista tekstiä vaan herätellä omaa luovuutta, tutkia omia tunteita ja ajatuksia.

 

Varsinaisen työskentelyn vaiheessa kirjoitustehtäviä voi muokata ryhmän tarpeiden mukaan ja keskittyä teemoihin, joita osallistujat pitävät kiinnostavina tai tärkeinä. Joissain ryhmissä toimii paremmin yhdessä kirjoittaminen, joskus osallistujat kirjoittavat mieluummin yksin. Joskus esimerkiksi piirtäminen, valmiiden runojen pohjalta keskustelu tai musiikki muodostuvat ryhmässä

tärkeiksi vuorovaikutuksen tavoiksi. Silloin kirjoittamista voi osittain korvata näillä. Jokaiselle istunnolle on hyvä määritellä karkea ohjelma ja tavoite, mutta siitä pitää olla valmis joustamaan sen mukaan, mikä on ryhmän kulloinenkin vireystila ja mieliala.

 

Työpajan päättäminen on tärkeä osa yhteisöllistä ryhmäprosessia. Ryhmän loppumiseen on varsinkin pitempikestoisissa pajoissa hyvä varata aikaa. Viimeisillä istunnoilla voidaan miettiä millaisia uusia voimavaroja ryhmäprosessi on antanut ja miten ja missä muodossa kirjoittamista voisi harrastaa ryhmän jälkeenkin. Aikaa on syytä varata myös prosessin herättämistä ajatuksista ja tuntemuksista keskusteluun ja kirjoittamiseen. Pajassa tuotettua materiaalia on mahdollista lisäksi julkaista esimerkiksi työpajan järjestävän organisaation tai projektin verkkosivulla tai sosiaalisen median kanavissa, mikäli tekijä näin haluaa. Tämä on syytä varmistaa kirjallisesti julkaisulupalomakkeella.

Kirjoittamisen tavoitteena on herätellä omaa luovuutta, tutkia omia tunteita ja ajatuksia.
Jokaiselle pajakerralle on hyvä määritellä karkea ohjelma ja tavoite josta voit tarpeen mukaan myös joustaa.
3. tarkoitus ja tavoitteet
MIKSI PAJA JÄRJESTETÄÄN

Tarkoitus ja tavoitteet määrittyvät yleensä pajan järjestävän organisaation tai projektin tavoitteiden ja kohderyhmän tarpeiden pohjalta. Luovan kirjoittamisen työpajan tavoite määräytyy helpoiten sille valitun teeman kautta. Topit-toimintamallin ohjeen mukaan paja kannattaakin suunnitella niin, että aluksi pohditaan, minkä omaelämäkerrallisen teeman

ympärille pajakokonaisuus järjestetään. Kokonaisuus voi käsitellä vaikkapa unelmia, elämän tärkeitä asioita, omia vahvuuksia tai identiteettiä. Toki pajan järjestämisessä on otettava huomioon myös käytettävissä olevat tilat, tarvikkeet ja ryhmäkoko. Näkymättömät-hankkeen luovan kirjoittamisen pajoissa tavoitteena oli tarjota nuorille menetelmiä sanallistaa oman elämän tarinaa, toiveita ja haaveita sekä pohtia

kuka ja millainen minä olen. Moniaististen ja – vaiheisten kirjoitustehtävien ja keskustelujen kautta nuoret arvioivat omaa osaamistaan, muistojaan ja tärkeitä voimavarojaan. Tehtävien tekeminen vaikutti myös positiivisesti osallistujien mielialaan ja elämänhallintaan. Luovan kirjoittamisen tehtäväesimerkkejä on koottu luovan kirjoittamisen työpajamenetelmät-osioon.

4. Työpajan kesto

Luovan kirjoittamisen työpajat voivat olla hyvin monen laajuisia: kertaluontoisesta tunnin työpajasta jopa vuosien ajan kokoontua, kerrallaan pari kestävään kerran viikossa kokoontuvaan ryhmään. Laajempi kurssi mahdollistaa useita erilaisia teemakokonaisuuksia, kun taas muutaman tunnin työpaja on viisaampaa järjestää yhden teeman ympärille. Luovan kirjoittamisen ryhmässä ehditään lyhyessäkin ajassa saada paljon aikaan, joten jopa tunnin työpajat voivat toimia. Kertaluontoiselle pajalle ihanteellinen kesto on 2-4 tuntia taukoineen. Pidemmillä

kirjoittamiskursseilla viikottaisen tapaamisen kestolle sopiva aikaraami on 1,5-2,5 tuntia. Useiden viikkojen tai kuukausien ajan kokoontuvassa ryhmässä yhteishenki ja luottamus ryhmän jäsenten välillä pääsevät kehittymään ja ryhmään kuulumisesta voi tulla jopa olennainen osa omaa identiteettiä. Tällöin ryhmän päättämiseen on panostettava erityisesti ja sitä on valmisteltava useiden kokoontumiskertojen ajan. Jonkinlainen päätösjuhla toimii irtautumista helpottavana rituaalina.

Pajat voivat olla hyvin eri pituisia, tarpeesta ja tilanteesta riippuen.

5. Tilat & Laitteet
TYÖSKENTELYTILAT

Työpajaan kannattaa varata kotoisa tila, jossa on mahdollisuus kirjoittaa pöydän ääressä mutta myös jonkin verran tilaa liikkua. Jumppapatjat, isot tyynyt tms. mahdollistavat rentoutumisharjoituksia työskentelyn lomassa.

LAITTEET

Mikäli luovan kirjoittamisen pajan aikana on tarkoitus ottaa valokuvia tai videoita, osallistujat tarvitsevat käyttöönsä kamerat. Tämä ei yleensä ole ongelma, koska lähes kaikilta löytyy ainakin kännykkäkamera.

Luovan kirjoittamisen paja ei vaadi suuria.
6. Ohjaajat ja Ryhmä

Luovan kirjoittamisen pajan järjestämiseen riittää yksi ohjaaja, mutta työparina työskentely tekee pajan ohjaamisesta joustavampaa ja mahdollistaa esimerkiksi kahteen ohjattuun pienryhmään jakautumisen. Työkaverin kanssa on myös helpompaa reflektoida työskentelyä ja käsitellä sen ohjaajassa herättämiä tunteita.

 

Ohjaajilta vaaditaan ennen kaikkea osaamista vuorovaikutussuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä.

Vaikka luovan kirjoittamisen menetelmillä on terapeuttisia vaikutuksia, ei työpajan ohjaajan ei tarvitse olla terapeutti sen enempää kuin ammattikirjoittajakaan. Oma kiinnostus kirjoittamiseen ja lukemiseen on kuitenkin tärkeää. Samoin on hyvä perehtyä ryhmäilmiöihin ja ryhmän ohjaamisen perusperiaatteisiin.

Pajoissa tärkeää on osallistujien välitön ja aito kohtaaminen. Siksi on tärkeää, että ohjaajilla on osaamista vuorovaikutussuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä.
7. Työkalupakki & Materiaalipankki
Välineitä pajan järjestämiseen

Topit toimintamallin suunnittelukehikkoja

Päiväkirjaklubi

Nuorisopsykiatria

Nikulanmäki

 

Työkaluja ja ohjeita

Ryhmäytymisharjoituksia

Aistimuistot -harjoitusohjeet

Matkapäiväkirja -harjoitusohjeet

 

Kirjallisuutta

Kommentoitu kirjaluettelo